Tasak pruski (nr inw. MP/AH/167)

Umieszczona na rękojeści data 18 kwietna 1864 roku wskazuje, że był on używany podczas wojny duńskiej w roku 1864 (znana też jako II wojna o Szlezwik oraz wojna duńsko-pruska). Król Christian IX chciał włączyć w granice Danii trzy księstwa, którymi dotychczas rządził jedynie dzięki unii personalnej. Otto von Bismarck nie mógł dopuścić do tak jawnego naruszenia interesów Związku Niemieckiego. Prusy i Austria zdecydowały się na rozpoczęcie działań wojennych. Stało się to 1 lutego. W dniu 18 kwietnia doszło do kluczowej dla tej wojny bitwy stoczonej pod Dybbøl, gdzie znajdowały się duńskie fortyfikacje (prusacy nazywali je Düppeler Schanzen). Po pięciu tygodniach oblężenia wojska pruskie (dowodził nimi książę Friedrich Karl von Preußen) uderzyły na duńskie umocnienia i już po 13 minutach szturmu przełamały linie obrony. W kilkugodzinnej bitwie Duńczycy stracili około 4800 żołnierzy (700 poległych, 554 rannych i 3534 wziętych do niewoli) a prusacy około 1200 (263 poległych, 909 rannych, 29 zaginionych). Dla Danii była to zbyt poważna strata, która zdecydowała o dalszych losach wojny. Opór Danii słabł. Po nierozstrzygniętej bitwie morskiej pod Helgolandem (9 maja 1864 roku) Duńczycy zmuszeni byli przerwać blokowanie portów pruskich na Bałtyku. Mimo to walki trwały nadal i zakończyły się dopiero 30 września tego roku.

Tasak ma 57 cm długości i prostą jednosieczną głownię, brakuje części oprawy.

Opracowanie: Michał Smoliński

 


Pruský tesák (nr inw. MP/AH/167)

Datum 18. květen 1864, umístěné na rukojeti této zbraně, připomíná, že byla používána během prusko-dánské války v roce 1864 (označované někdy jako druhá šlesvická válka), jejíž příčinou byl postup dánského krále Kristiána IX. ve Šlesvicku, Holštýnsku a Lauenburku, které hodlal podřídit dánské svrchovanosti. Reakce Německého spolku, především pak Otto von Bismarcka, který tento záměr vnímal jako zjevné narušení zájmů Německého spolku, nenechala na sebe dlouho čekat. Prusko a Rakousko vyhlásily 1. února 1864 Dánsku válku. Dne 18. dubna proběhla klíčová bitva u Düppolu, kde se nacházelo dánské opevnění (označované Prusy jako Düppeler Schanzen). Po pěti týdnech obléhání pruskou armádou, jíž velel pruský kníže Fridrich Karel, zaútočili Prusové na dánské pozice a již po třinácti minutách prolomili dánské obranné linie. V několika hodinové bitvě ztratili Dánové okolo 4 800 vojáků (z nich 700 padlo, 554 bylo zraněno a 3534 zajato), Prusové přišli zhruba o 1 200 vojáků (z nich 263 padlo, 909 bylo zraněno a 29 zajato). Velké dánské ztráty sehrály rozhodující úlohu v dalším vývoji této války. Dánský odpor pomalu slábl. Po námořní bitvě u Helgolandu 9. května 1864 byli Dánové donuceni ukončit blokádu pruských přístavů na Baltu. Válku nakonec ukončil mír uzavřený 30. října 1864 ve Vídni.

Tesák je 57 cm dlouhý a má rovnou jednostrannou čepel. Část rukojeti chybí.

Zpracování: Michał Smoliński
Překlad: Jakub Mamula

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"